algemenevoorwaarden
P-Coaching & Therapie | Rijswijk
 

Verantwoordelijkheid

De cliënt is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om mij te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van cliënt betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies. Indien de cliënt minderjarig is dient dit papier ondertekend te worden door de ouders of verzorgers van de cliënt. Met ondertekening van deze voorwaarden door de ouders of verzorgers wordt toestemming verleend om de minderjarige individuele begeleiding in de vorm van coaching of therapie te laten volgen.
Gedurende het traject worden ouders op de hoogte gehouden worden van de voorgang van het traject. De vorm waarin wordt in overleg met ouders/verzorgers vastgesteld.
 

Vertrouwelijkheid

Al het besprokene tijdens de sessies blijft vertrouwelijk. Als therapeut/coach houd ik mij aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Cliënt heeft recht op inzage van zijn/haar dossier, binnen de muren van de praktijk. Er wordt alleen contact met derden ( bijvoorbeeld de huisarts, de psychiater) opgenomen na overleg en met toestemming van de cliënt.  Er wordt schriftelijk gecommuniceerd mits er toestemming van de cliënt is om mondeling contact te hebben. De inhoud wordt teruggekoppeld met de cliënt; mondeling en/of schriftelijk. Alle schriftelijke correspondentie wordt met de cliënt gedeeld. Indien er sprake is van een coaching traject en het lijkt zinvol om aanvullende, therapeutische, behandelmethodieken in te zetten, wordt dit mondeling besproken met de cliënt.  Indien er een overeenkomst is over de inzet hiervan zal dit in het dossier worden vastgelegd. Bij een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klacht tucht procedure kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Hierover zal ik u vooraf informeren.
 

Evaluaties

Tijdens het traject zijn er regelmatig evaluatiemomenten. Het evalueren geeft ruimte om van beide kanten uit te spreken hoe de voortgang van het traject verloopt en eventuele onvrede, vragen of twijfels naar voren te brengen.Het is mogelijk om gebruik te maken van klacht- en tuchtrecht. De informatie hierover kunt u vinden op de website.
 

Afzeggen afspraak

Afspraken dienen door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt het consult in rekening gebracht.
Dit kan op telefoonnummer 06-45330938  –  spreek een voicemail-bericht in of stuur een sms-bericht of whatsapp-bericht.
Bij het niet doorgaan van een sessie van de zijde van P-Coaching & Therapie is de cliënt geen kosten verschuldigd.
P-Coaching & Therapie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade door de cliënt.
 

Betalingsvoorwaarden

Betaling geschiedt middels het overmaken op een bankrekeningnummer. Dit gebeurt volgens het geldende tarief of volgens overeengekomen tarief. De tarieven staan op de website vermeld en/of hangen zichtbaar in de praktijk. Indien er sprak is van een intakegesprek, dan informeert P. Damen –van Eijk de ander over de tarieven. Er is geen mogelijkheid tot pinnen. Er wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Na 14 dagen volgt een herinnering en een verzoek tot betaling. Indien overeengekomen dat de betaling in 2 gelijke termijnen betaald kan worden, dan dient er zorg voor worden gedragen dat het 1e termijn, 7 dagen voor aanvang van de coachingssessie, therapie, cursus of training is bijgeschreven en de 2e termijn voor aanvang van de laatste coachingssessie, therapie, cursus of training. Indien betaling uitblijft, zal door P-Coaching & Therapie een incassoprocedure opstarten uitgevoerd door Medicas. Voor mogelijke declaratie bij de zorgverzekeraar draagt u zelf zorg. Om te zien of u voor een vergoeding in aanmerking komt, kunt u kijken bij Zorgwijzer. Tevens er een lijst in de praktijk aanwezig van de verzekeraars die soms deels vergoeden uit de aanvullende verzekering.

Bezoekadres

P-Coaching & Therapie
Visseringlaan 23
2288 ER Rijswijk